PRIVĀTUMA POLITIKA

Personas datu apstrādes Pārzinis:

SIA “Genesis Latvia”, reģistrācijas numurs 40103654859, juridiskā adrese:

Papeļu iela 7, Rāmava, Ķekavas nov., Ķekavas pag. LV-2111, interneta vietne www.pokeboo.lv

Privātuma politika sniedz informāciju par to, ka SIA “Genesis Latvia” apstrādā, glabā, vāc, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Aktuālā privātuma politikas versija ir publicēta SIA “Genesis Latvia” interneta vietnes www.pokeboo.lv sadaļā – Privātuma politika.

SIA “Genesis Latvia” ir tiesīga apstrādāt šādus personu datus:

Vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasts

Klienta personas datu apstrādes pamats

1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem.

2. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt atsaukts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot SIA “Genesis Latvia” apstrādāt personas datus. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību vai saņemto pakalpojumu kvalitāti.

Klienta pasūtījuma izpilde un darījuma noformēšana

3. Lai SIA “Genesis Latvia” varētu izpildīt klienta pasūtījumu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pasūtījuma sagatavošanas laikā vai pirms pasūtījuma.

4. SIA “Genesis Latvia” ir tiesīga apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kādā tas ir objektīvi nepieciešams norādīto darbību veikšanai.

SIA “Genesis Latvia” apstrādā Klienta personas datus šādam nolūkam:

1. Pārdošanas darījuma noformēšanai

2. Piegādes nodrošināšanai

3. Klienta informēšanai par jaunumiem un aktuālajiem piedāvājumiem

4. Klienta sūdzību izskatīšanai, saistībā ar pārdotajām precēm vai pakalpojumiem

5. Biznesa plānošanai un analītikai

SIA “Genesis Latvia” iegūst Klienta personas datus, ja Klients:

1. Iegādājas preci SIA “Genesis Latvia” interneta vietnē www.pokeboo.lv, veicot Klienta identifikāciju

2. Pierakstās jaunumu vai piedāvājumu saņemšanai no interneta vietnes www.pokeboo.lv

3. Sazinās, saistībā ar pretenziju vai informācijas pieprasīšanu, veicot Klienta identifikāciju

4. Piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās

Klienta personas datu nodošana trešajām personām

1. SIA “Genesis Latvia” ir tiesīga sniegt informāciju par personas datiem tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma.

2. SIA “Genesis Latvia” izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamajā un pietiekamā apjomā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA “Genesis Latvia” glabā personas datus, atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

1.  Kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

2. Kamēr SIA “Genesis Latvia” pastāv, juridisks pienākums datus glabāt, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Datu drošība un datu labošana

1. Visu Klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi SIA “Genesis Latvia”, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.

2. Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī, lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

3. SIA “Genesis Latvia” interneta vietnes lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, nosūtot pieprasījumu uz e- pastu: pokeboo@pokeboo.lv

4. Šādā gadījumā, pieprasījums tiek pieņemts tikai tad, ja tas nosūtīts no tā paša e- pasta, kurš tika reģistrēts lietotāja profilā.

5. Klientam ir tiesības atteikties no jaunumu saņemšanas atrakstoties, noklikšķinot uz e-pasta saites vai nosūtot informāciju uz e-pastu pokeboo@pokeboo.lv

6. SIA “Genesis Latvia” neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no SIA “Genesis Latvia”, piemēram, Klienta vainas un/vai nolaidības dēļ.